Privacy verklaring

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv, 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.selectwerk.nl – Bonrholmstraat 76 – 9723 AZ Groningen – 050 – 311 54 76

C.A.S. Bloemendaal is de functionaris gegevensbescherming van bovenstaande BV’s. 

Zij is te bereiken via info@www.selectwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bvverwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burger service nummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze correspondentie

– verwerking van lonen, pensioenen, reiskosten, werkuren en overig WKR onkosten

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv) tussen zit. Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: bekend bij      P. vd Maas advocaten, Spijk accountant, MarMac ICT diensten, CSE.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen maximale bewaartermijn voor de vastgelegde gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bvgebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bven heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@www.selectwerk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Selecto Beheer bv, Selectwerk Bouw Detachering bv, Selectwerk MultiFlex bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@www.selectwerk.nl

Juridisch en intellectueel eigendom van P vd Maas advocaten – Spijk accountant – CSE  ©  2018

J.A.(Jaap)Stel
Entrepreneur, Directeur, Consultant
jaapstel@selectwerk.nl

M +31 (0)6 22 57 20 21
T  +31 (0)50 311 54 76

Bornholmstraat 76
9723 AZ Groningen