2018  Algemene leveringsvoorwaarden van:

Selecto beheer bv, Selectwerk BouwDetachering bv en Selectwerk MultiFlex bv

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Selectwerk bv / Selecte beheer bv voor zover  betrekking hebbend op het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van tijdelijk werk.
 2. Van deze Leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover deze door Leverancier met de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en beide partijen deze afwijking schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 2. Definities

In deze Leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Leverancier: rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een consultant ter beschikking stelt aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
 2. Consultant: persoon of personen die de werkzaamheden verricht(en
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en consultant die de werkzaamheden verricht, waarbij de consultant die de werkzaamheden verricht door Leverancierin het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van Leverancierter beschikking wordt gesteld van opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Leverancierverstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
 4. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid a.
 5. Opdracht: de overeenkomst tussen Leverancier en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele consultant die de werkzaamheden verricht door Leverancier aan de opdrachtgever ter beschikking wordt om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de opdrachtgever aan Leverancier.
 6. Opdrachtgeverstarief: het tarief dat Leverancier aan de opdrachtgever in rekening brengt per uur (exclusief 19% BTW) zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 3. Algemeen

 1. Alle offertes van Leverancier zijn vrijblijvend.
 2. De algemene voorwaarden van de Fenit zijn aanvullend op de onderliggende overeenkomst van toepassing.

Artikel 4. Duur van de opdracht

De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

Artikel 5. Opzegging opdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, met een opzegtermijn van tenminste een maand.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat tussentijdse opzegging is toegestaan.

Artikel 6. Einde van de opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd.
 2. Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g. bepaalde.
 3. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde consultant die de werkzaamheden verricht een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 èn de opdrachtgever bovendien jegens Leverancier is nagekomen alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit de opdracht.
 4. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Leverancier de consultants hun  arbeidsovereenkomst met Leverancier opzeggen en Leverancier niet in staat is binnen een maand hierna een vervanger in te zetten.
 5. Indien Leverancier de consultant gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever, de opdracht niet is geëindigd en de werkzaamheden niet zijn verricht door een vervanger, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk ted beëindigen, behalve indien Leverancier de consultant niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Einde terbeschikkingstelling

Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de   consultant verricht. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de consultant in de volgende gevallen.

 • na de melding van de consultant aan Leverancier of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de arbeid te  verrichten wegens ziekte of ongeval,
 • indien en zodra de opdrachtgever aan Leverancier zulks verzoekt, mits in geval van een dergelijk verzoek krachtens opdracht of uit hoofde van deze Leveringsvoorwaarden vervanging van de consultant door Leverancier is toegestaan èn die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere consultant. Op eerste verzoek van Leverancier bevestigt de opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen consultant te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld.

Artikel 8. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de consultant die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 2. De opdrachtgever brengt Leverancier schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de consultant een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan Leveranciertegen welk tijdstip de consultant de overeenkomst met Leverancierrechtsgeldig kan doen eindigen.
 3. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de consultant de overeenkomst met Leverancier rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de consultant een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met deze consultant aangaan indien en voor zolang de consultant de overeenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 4. Indien de opdrachtgever tijdens  een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ter beschikking gestelde consultant en ook aangaat, is de opdrachtgever aan Leverancierverschuldigd een vergoeding ten bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris van de consultant.
 5. Indien de opdrachtgever met de consultant een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van die consultant, is de opdrachtgever aan Leverancier een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het bruto jaarsalaris van die consultant.
 6. Indien door tussenkomst van Leverancier een consultant aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die consultant die de werkzaamheden verricht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan Leverancier een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris dat voor de betrokken consultant, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht zou zijn tot stand gekomen.

Artikel 9. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling consultant die de werkzaamheden verricht

De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de consultant tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingsrecht daarbij is vastgelegd.

Artikel 10. Functie en arbeidstijd

 1. Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie die de consultant moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Leverancier onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken
 2. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de consultant zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen.
 3. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een uur wordt niet als zodanig aangemerkt. Voor overwerk, werk op zaterdag- en zondagen en werk op feestdagen geldt een nominale toeslag van 100% bovenop het opdrachtgeverstarief.                        

Artikel 11. Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Leverancier inlichtingen over functie, arbeids- tijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de consultant alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Leverancier kan te allen tijde aan opdrachtgever een schriftelijk voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde consultant door een andere consultant. De opdrachtgever beslist binnen een week of hij aan Leverancier schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de consultant te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere consultant die de werkzaamheden verricht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. Leverancier schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien Leverancier om welke reden dan ook een consultant niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 3. Leverancier schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien Leverancier krachtens opdracht of uit hoofde van deze Leveringsvoorwaarden een consultant wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van Leverancier.
 4. Leverancier schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde consultant, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de consultant, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Leverancier indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld aan de zijde van Leverancier. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de opdrachtgever.  Leverancier zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan het in rekening gebrachte opdrachtgeverstarief.

Artikel 12. Tewerkstelling

 1. De opdrachtgever kan de consultant slechts in afwijking van het bepaalde in lid a tewerkstellen, indien Leverancier en de consultant daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.  Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 2. Tewerkstelling van de consultant in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de consultant daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 13. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de consultant bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de consultant op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, tenzij hiervoor explciet door Leverancier vooraf toestemming is gegeven. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

Artikel 14. Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de arbeid zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de consultant bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een consultant met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die consultant in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel.
 2. Indien de consultant een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 3. De opdrachtgever zal aan de consultant vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de consultant die de werkzaamheden verricht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b. en c. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de consultant die de werkzaamheden verricht.  Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 4. De opdrachtgever zal aan de consultant die de werkzaamheden verricht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de consultant lijdt doordat een aan de consultant die de werkzaamheden verricht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan.  De opdrachtgever zal Leverancier tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.
 5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.
 6. De opdrachtgever is jegens Leverancier gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a. tot en met f. onverkort na te komen en vrijwaart Leverancier te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens Leverancier geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van Leverancierjegens de opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid; vrijwaring

 1. Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 15 blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de  vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor direct schade meer bedragen dan EUR 1.000.000.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Leverancieraan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
 2. de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 1. De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadigingen van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 2.500.000 (twee en een half miljoen EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 2. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in sub b. en c. van dit artikel genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 1. De in sub b. c. van dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
 1. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Leverancieronverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellend daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat  Leverancierin staat is adequaat te reageren.
 2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 16. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

a. Leverancier is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die de consultant toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.

 1. De opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Leverancier als werkgever van de consultant – direct of indirect – voortvloeiende uit schaden en verliezen die consultant toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 3. Leverancier is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die consultant is aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Leverancier als werkgever van de consultant ~ rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit verbintenissen die consultant is aangegaan met of voor hem zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

Artikel 17. Uurbeloning en opdrachtgeverstarief

a. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de consultant die de werkzaamheden verricht vastgesteld conform de functie-omschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de consultant uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal Leverancier de uurbeloning van de consultant die de werkzaamheden verricht èn het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Leverancierverschuldigd zijn.

 1. Indien de terbeschikkingstelling van een consultant eindigt, maar de consultant wordt vervangen door een andere consultant met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere consultant zal de uurbeloning ten aanzien van die andere consultant die de werkzaamheden verricht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a. en zal het opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 18. Verhoging van het opdrachtgeverstarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhogingen

a. Leverancier is gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit één of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen arbeid:

 • verhoging van de uurbeloning van de consultant ten gevolge van   een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige  bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
 • verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de arbeid voor de consultant of voor Leverancierwegens tewerkstelling in het buitenland.

Artikel 19. Bijzondere minimale betalingsverplichting

Opdrachtgever is minste gehouden aan Leverancier te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over acht gewerkte uren.

Artikel 20. Facturen op basis van tijdverantwoordingsformulier

  1. De facturen van Leverancier worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren welke de opdrachtgever binden.
  1. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld. 
  1. Opdrachtgever ziet  er tijdens het verrichten van de arbeid erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt.
  1. Bij verschil tussen het bij Leverancier ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij Leverancier ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de factuur als volledig bewijs.

Artikel 21. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Leverancier ingediende factuur voor ter beschikking gestelde consultant te voldoen binnen 30 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Leverancier zelf werken bevrijdend.  Betalingen aan de consultant of het verstrekken van voorschotten aan de consultant die de werkzaamheden verricht zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een factuur van Leverancierniet binnen 30 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1 % per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. In het bezit van Leverancier zijnde doordruk of kopie van de door Leverancierverzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen vijf kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Leverancier zijn ingediend.  De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever.  Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 1. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van EURO 250 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Leverancier is ingeroepen respectievelijk de vordering door Leverancier ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 24. Strekking voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Leveringsvoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Leveringsvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 25. Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Leverancier is gevestigd.

Artikel 26. Factoring

Voor enkele opdrachtgevers kan factoring worden toegepast.

Alle bovenstaande BV’s kunnen gebruik maken van factoring.

In verband daarmee is het vorderingsrecht van (het vrije gedeelte van) deze factuur overgedragen

aan Credit Sales B.V. te Obdam. Rechtsgeldige en bevrijdende betaling van (het vrije gedeelte van) deze factuur kan uitsluitend en moet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn plaatsvinden door betaling op rekening 43.40.35.866

BIC: ABNANL2A ten name van Credit Sales B.V. te Obdam   Iban: NL82 ABNA 0434 0358 66)

In verband daarmee is het voerderingsrecht van (het vrije gedeelte van) deze factuur overgedragen aan Credit Sales B.V. te Obdam.

Rechtsgeldige en bevrijdende betaling van (het vrije gedeelte van) deze factuur kan uitsluitend en moet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn plaatsvinden door betaling op bank rekening  nummer 043.40.35.866

BIC: ABNANL2A ten name van Credit Sales B.V. te Obdam.

Het niet-vrije gedeelte dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn plaats te vinden door betaling op de G-rekening van d edes betreffende Factuur BV.

Factoring indien van toe passing en ter beoordeling van J.A. Stel, Credit Sales en Cofae krediet verzekering maatschappij

Artikel 27. Aanvullingen: geen

Juridisch en intellectueel eigendom van P vd Maas advocaten – Spijk accountant – CSE  ©  2018

J.A.(Jaap)Stel
Entrepreneur, Directeur, Consultant
jaapstel@selectwerk.nl

M +31 (0)6 22 57 20 21
T  +31 (0)50 311 54 76

Bornholmstraat 76
9723 AZ Groningen